Detta avtal gäller från och med 2017-01-01

Innehållsförteckning

 

Allmänt
Playo 
är företaget som driver marknadsplatsen nedan kallat ”Eplatsen”. Den köpande parten benämns som ”Kunden” i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (”produkter” nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på http://Eplatsen.se.

Eplatsen erbjuder via internet en elektronisk mötes- och marknadsplats (”Tjänsten/ Tjänst”) där en registrerad medlem kan köpa och sälja tjänster från och till andra medlemmar på nedanstående villkor. Eplatsen tillhandahåller alltså endast en tjänst där medlemmarna på ett lätt och billigt sätt kan marknadsföra och sälja sina tjänster, medlemmarna betalar de eventuella skatter och avgifter som kan uppkomma vid försäljning av tjänsten. Detta avtal anger villkoren för Ert användande av tjänsterna som finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.Eplatsen.se. Om Ni inte accepterar att bli bunden till dessa villkor har Ni inte rätt att använda eller få tillgång till vår tjänst.

Marknadsplatsen

På Eplatsen beställer du tjänster enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och som tryggar både dig som säljare och köpare. När Eplatsen har mottagit din beställning får du en bekräftelse på förmedlingen till den e-postadress som du angav när du beställde tjänsten.

 

Säljare

Du som säljare får tillgång till din egna kontrollpanelen där du får full koll på dina jobb, ekonomi och meddelanden.
När en köparen gör en betalning för ett jobb hålls pengarna på Eplatsens Payson konto för att garantera säkerheten i köpet.
Vi tar 20% i provision (inkl.moms) på alla försäljningar och det tillkommer inga extra kostnader.
När kunden är nöjd med den beställda tjänsten kan du som säljare begära utbetalning av dina pengar till ditt payson-konto. Vi gör endast utbetalningar till ditt paysonkonto kopplat till din epostadress på Eplatsen. Handläggningstiden är 2-5 dagar från det att du skickat in om utbetalning.
Tvister som kan uppkomma mellan säljare och köpare ser vårt kundtjänst på Eplatsen över och beslutet som vi fattar blir det som gäller i ärendet och den part som erhåller 80% av totala beloppet. Medlem som erbjuder sig att sälja en tjänst är bunden att genomföra samtliga sålda tjänster. Säljaren måste ange korrekt och tillräcklig information om tjänsten och villkor för försäljningen utan att utelämna sådan information som påverkar värdet på den erbjudna tjänsten. För att kunna tillhandahålla en effektiv tjänst kan vi begränsa det antal försäljningar på Webbplatsen som Ni tillåts ha aktiva samt även i övrigt begränsa Era aktiviteter på Webbplatsen. Ni kan sälja alla slags tjänster på Webbplatsen under förutsättning att Ni följer de lagar och föreskrifter som finns i Sverige för respektive bransch. Ni tillåts alltså inte att sälja tjänster som inte är i enlighet med svensk lagstiftning, strider mot god sed, är kränkande eller som på annat sätt kan uppfattas som otillbörliga. Ni är skyldig att försäkra Er om att en tjänst inte är olaglig att sälja. Ni måste också försäkra Er om att det är lagligt att sälja och exportera Tjänsten till en person om denne är bosatt i ett annat land och att även köparens lands lagstiftning följs. Ni är skyldig att avsluta en försäljning av en tjänst som har saluförts på Webbplatsen när ett köp har ingåtts. Ni är skyldig att noga kontrollera all information om den saluförda tjänsten och omedelbart vid upptäckten av felaktig information göra ett tillägg till tjänstens beskrivning eller om möjligt korrigera den felaktiga informationen. Tjänstebeskrivningen, såsom den specificerats av Säljaren, utgör försäljningsvillkoren mellan Säljaren och Köparen. Länkning eller hänvisning till andra villkor är inte tillåtet. Eventuell frakt- och speditionsvillkor måste inkluderas i beskrivningen av tjänsten. Försäljningsvillkoren i tjänstebeskrivningen av tjänsten som specificerats av Säljaren är underkastade dessa Villkor och tillämplig lagstiftning, Säljaren är skyldig att tillse att försäljningsvillkoren inte strider mot Villkoren eller tillämplig lagstiftning. Vi har rätt att marknadsföra en tjänst som säljs på Webbplatsen på annat sätt än vad som angivits av Säljaren då föremålet registrerades. Vi har också rätt att flytta eller avsluta en tjänst på grund av tekniska omständigheter inom eller utanför vår kontroll. Vi har rätt att avsluta en Tjänst om en Medlem har registrerat en tjänst som strider, eller kan uppfattas som stridande, mot dessa Villkor eller mot lag. Tjänsten kommer i dessa fall markeras som otillåten. Säljaren är i sådant fall fortfarande skyldig att betala eventuella kostnader i samband med registreringen. Vi förbehåller oss rätten att Ip-nummer samt all information om Säljaren till Svenska myndigheter om vi finner det nödvändigt.

Köpare

Du som köpare får tillgång till din egna kontrollpanelen där du får full koll på dina köpta tjänster och meddelanden.
När du  gör en betalning för ett jobb skickas pengarna till Eplatsens paysonkonto för att garantera säkerheten i köpet.
När du godkänt jobbet skickar vi över pengarna till säljarens konto på Eplatsen.
Tvister som kan uppkomma mellan säljare och köpare ser vårt kundtjänst på Eplatsen över och beslutet som vi fattar blir det som gäller i ärendet. Vi betalar endast ut 80% av beloppet vid en tvist då 20% (inkl.moms) är Eplatsen förmedlingsavgifter.
Ni har möjlighet att handla alla tjänster om Ni uppfyller de krav som Säljaren angivit på Webbplatsen. En Medlem som har köpt en tjänst är bunden till ett föregående köp när ett tillägg till tjänstebeskrivningen har gjorts om tillägget medför en försämring för köparen. Medlemmen är då berättigad att återkalla köpet. Alla köp är bindande för både Köparen och Säljaren. Köparen är skyldig att genomföra ett avtal som har slutits med Säljaren om försäljningsvillkoren inte strider mot Villkoren eller tillämplig lagstiftning. Köparen accepterar att följa den svenska lagstiftningen samt villkor. Säljaren och Köparen är skyldiga att hjälpas åt i samband med slutförandet av tjänsten.

 

Provision & prislista

Eplatsen använder Payson för hantering av betalningar.
I samband med försäljning av tjänster igenom vår Webbplats samt användande av våra tilläggstjänster kommer debitering att ske enligt vår gällande Prislista som ingår i dessa Villkor. Provision och avgifter för eventuella tilläggstjänster debiteras i enlighet med den Prislista som gäller vid beställningen av tjänsten. Samtliga priser och avgifter för Tjänsterna skall, om lämpligt, anges i SEK inklusive moms om inte annat särskilt angivits av oss. Säljaren skall betala samtliga avgifter som kan hänföras till användningen av våra tjänster och vår Webbplats samt alla eventuella skatter i samband därmed. Förmedlingsavgiften till Eplatsen.se kvarstår även om tjänsten ej genomförs.

Betalningar
Alla betalningar sker igenom Payson betalningsgateway. www.payson.se

Utbetalning
Utbetalning sker endast till konto hos Payson registrerat på samma e-postadress som ditt konto på Eplatsen. 2-5 dagars handläggningstid.

Provision
Av varje såld tjänst utgår en förmedlingsavgift på 20% av köpeskillingen ink.moms. Där ingår alla avgifter som kortbetalning m.m samt avgifter till och från Eplatsen. Eplatsen står ej för eventuella skatter och avgifter som berör dig som privatperson eller företag.

Ångerrätt
Vi kan ej erbjuda ångerrätt på tjänster köpa via Eplatsen. Utan det är upp till dig att ta kontakt med säljaren för att komma fram till en lösning.

 

Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Eplatsens kontroll och som Eplatsen inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Eplatsen ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Eplatsen ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar
Eplatsen ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på www.Eplatsen.se.

 

Personuppgifter och sekretess

”Er Information” avser den information som Ni lämnar till oss eller andra Medlemmar i samband med utnyttjande av Tjänsten inklusive registrering, budgivning, listning eller omdöme (inklusive, utan begränsning, beskrivningar av auktionsföremål), Era meddelanden på anslagstavlor och allt annat material som Ni företer på Webbplatsen. Ni är ensam ansvarig för Er Information och vi agerar blott som en kanal för Er distribution och publicering av Er Information på nätet. Begränsningar Er Information och Era aktiviteter på Webbplatsen får inte:

 • vara falsk, felaktig eller vilseledande;
 • vara stötande eller hotfull, smädlig, nedsättande eller bryta mot upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter;
 • göra intrång i utomståendes upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan rättighet eller publiceringsrättighet;
 • vara bedräglig eller involvera försäljning av förfalskningar eller stöldgods;
 • bryta mot gällande lagar och bestämmelser (inkluderande men ej begränsat till exportlagar, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering, falsk annonsering);
 • vara obscen, oanständig eller innehålla barnpornografi;
 • göra oss ansvariga eller få som följd att vi förlorar (helt eller delvis) ISP’s eller andra leverantörers tjänster;
 • länka direkt eller indirekt till eller inkludera beskrivningar av varor som: (aa) är förbjudna under dessa Villkor; (bb) är identiska med andra föremål som Ni har ute till försäljning men har ett lägre pris än Ert föremåls utropspris eller reservationspris;
 • (cc) är samtidigt listad för försäljning på annan webbsida än vår (detta hindrar inte länkning till eller annonseringar av ett föremål från en annan webbsida); eller (dd) som Ni inte har rätt att länka till eller inkludera;
 • innehålla virus, macro virus, trojanska hästar, maskar eller annat med avsikt att skada eller avbryta normal datadrift eller i hemlighet avbryta, få tillgång till utan tillstånd eller expropriera system, data eller personlig information;
 • göra att Webbplatsen blir avbruten, skadad, mindre effektiv eller att Webbplatsens effektivitet och funktionalitet på något sätt urholkas.

Rättigheter

För att göra det möjligt för oss att använda Er Information ger Ni oss en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, royalty-fri, licensierbar (till flertalet underlicenstagare) rätt att utöva de rättigheter avseende upphovsrätt, varumärken, publicering och databaser som Ni har avseende Er information, i alla nu kända och ännu inte kända media. Ni avsäger Er också alla moraliska rättigheter Ni har avseende Er Information i den utsträckning lagen tillåter.

Tillgång och olovligt förfogande

Ni accepterar att inte använda någon robot, spider, scraper eller annat automatiskt verktyg för att få tillgång till Webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande. Dessutom accepterar Ni att inte: (i) vidta någon åtgärd som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga en orimlig eller oproportionerligt stor börda på vår infrastruktur; (ii) kopiera, reproducera, ändra, härleda arbeten från, distribuera eller presentera för allmänheten något innehåll (utom Er Information) från Webbplatsen utan vårt respektive vederbörande tredje parts föregående skriftliga tillstånd; (iii) störa eller försöka störa arbetet eller andra aktiviteter på Webbplatsen; eller (iv) kringgå våra automatiska verktyg eller processer eller andra av våra tillvägagångssätt för att förhindra eller begränsa tillgången till Webbplatsen. Vi tillåter inte att Ni gör utdrag eller återanvänder större delar av vår Webbplats eller gör systematiska och upprepade utdrag eller återanvändningar av mindre delar av vår Webbplats.

Er användning av Övriga Medlemmars Information

För att underlätta samspelet bland Medlemmarna tillåter vår tjänst begränsad tillgång till andra Medlemmars kontaktinformation. Som Säljare har Ni tillgång till alias, och annan kontaktinformation avseende Köparen, och som Köpare har Ni tillgång till alias, och annan kontaktinformation avseende Säljaren. Notera att Er användning av andra Medlemmars information är begränsad i enlighet med dessa Villkor.

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Eplatsen kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Eplatsen ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Eplatsen för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet. Kundens uppgifter kan även komma att användas av bolag i samma koncern som Eplatsen för att fullgöra detta Avtal samt i marknadsföringssyfte.

Personuppgiftsansvarig:
Playo
Möllebacken 3B
24330 Höör
Sverige

Kunduppgifter som lagras:
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Personnummer

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:

Registerutdrag:
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Eplatsen raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Eplatsen skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Ansvar & Övrigt

Vi är inte någon arbetsgivare. Däremot är Webbplatsen ett forum som tillåter registrerade Medlemmar att marknadsföra, sälja och köpa tjänster som är tillåtet enligt svensk lagstiftning. Vi granskar aldrig tjänsterna som införts av Medlemmar, vi säljer inte heller några av de tjänster som saluförs på Webbplatsen. Vi har således ingen kontroll över tjänsternas kvalitet, säkerhet, laglighet, eller sanningsenlighet eller riktigheten av tjänsten, ej heller över Säljarnas förmåga att sälja tjänsten och Köparnas förmåga att köpa densamma. Ni accepterar att ta fullt ansvar för att Era handlingar utförs enligt gällande lag.

Vi kontrollerar inte den information som via andra Medlemmar gjorts tillgänglig på Webbplatsen. Det kan hända att Ni finner andra Medlemmars uppgifter stötande, farliga, oriktiga eller vilseledande. Vänligen var försiktig och använd sunt förnuft när Ni använder Webbplatsen. Notera också att det finns möjlig risk att Ni handlar med minderåriga eller människor som agerar under falska förespeglingar. Genom att använda Webbplatsen accepterar Ni dessa risker, och accepterar även att vi inte är ansvariga för handlingar och underlåtelser från Medlemmars sida.

Skulle Ni ha något krav gentemot annan Medlem till följd av denne Medlems användning av Webbplatsen accepterar Ni att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från vår sida, och Ni befriar oss (samt vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav.

Vi ansvarar inte för en Medlems förlust av data eller för att ett köp förvrängts eller inte har nått Köpare eller Säljare. Vi är inte ansvariga om uppfyllandet av våra skyldigheter förhindras eller försvåras på grund av sådana omständigheter utom vår kontroll som vi rimligen inte hade kunnat förutse, och vars konsekvenser vi rimligtvis inte hade kunnat undvika eller övervinna (såsom myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, driftstopp i det allmänna kommunikationssystemet etc). En Medlem måste under tiden ovanstående hinder föreligger i möjligaste mån utföra sina skyldigheter.

Vi (och vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) garanterar inte löpande, obruten eller säker tillgång till våra tjänster, och handhavandet av Webbplatsen kan störas av många faktorer utanför vår kontroll. Webbplatsen och våra tjänster tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver vi oss från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid. Vårt ansvar för en Medlem är under alla omständigheter begränsat till ersättning för direkta skador som inte i något pfall skall överstiga ett halvt prisbasbelopp (såsom det definieras i Lag om Allmän Försäkring 1992:381) vid tiden för skadan.

Polisanmälan
Eplatsen polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Eplatsens  uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Eplatsen ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, ”kakor”, är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: ”Sessionskakor” sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: ”Permanenta kakor” sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Malmös Tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer Eplatsen följa nämndens beslut.

 

Eplatsen drivs av företaget,
Playo
Möllebacken 3
24330 Höör

Innehar F-skatt